Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Работа по Европейски и други проекти

Спечелен проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ към МОН 

Спечелен проект  по ПУДООС - "ЕКО-КЪТ в ДГ"Райна Княгиня"

Проект по ПМС №129/11.07.2000 г. за предоставяне на средства за подпомагане и развиване на физическото възпитание и спорт на ДГ"Райна Княгиня" 

Одобрен проект  за Училищен плод,

Одобрен проект  за Училищно мляко и млечни продукти 

Одобрени по проект АПСПО

Спечелен проект по НП"Успяваме заедно"Модул1 "Хубаво е в детската градина"