Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Работа по Европейски и други проекти

 

Спечелен проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ към МОН 

 

Спечелен проект  по ПУДООС - "ЕКО-КЪТ в ДГ"Райна Княгиня"

 

Проект по ПМС №129/11.07.2000 г. за предоставяне на средства за подпомагане и развиване на физическото възпитание и спорт на ДГ"Райна Княгиня" 

 

Одобрен проект  за Училищен плод

 

Одобрен проект  за Училищно мляко и млечни продукти 

 

Одобрен проект АПСПО

 

Спечелен проект по НП"Успяваме заедно"Модул1 "Хубаво е в детската градина"

 

Група „Звездички”  – проект „УТРИННА ПРИКАЗКА“