Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Такси

Общинският съвет определя таксите за ползване на детска градина.

Чл.21.(1) Месечната такса се формира :

   а) задължителна постоянна такса  - 3,00 лв на месец,независеща от посещаемостта на децата;

   б) според посещаемостта на децата - 1,90 лв на ден.

   Размерът на таксите се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината.

   Таксата се начислява съобразно присъствените дни на детето за изтеклия месец и в съответствие с нормативните документи.

   Таксите се събират  от домакина на ДГ"Райна Княгиня" и се внасят в общинския бюджет до 10 число на месеца следващ месеца,за който се дължат.

  (2Преференциите, които ползват родителите при заплащане на таксите, се определят от съответните нормативни документи. 

 

   Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление за:

 • деца - близнаци;
 • деца с един родител;
 • за деца на родители,единият или двамата,от които са са редовни студенти,специализанти или докторанти; 
 • Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в Общината, таксата за второто дете  и всяко следващо дете  се заплаща с 50%.намаление,след подаване на заявление от страна на родител/настойник; 
 • дете, настанено в семейство на роднини или близки,както и за дете,настанено в приемно семейство,съгл.чл.26 от Закона за закрила на детето; 

По отношение на дете,за което има наличие на две или повече основания за преференциално заплащане на месечната такса се прилага по-благоприятното от тях; 

За ползване на преференциите и освобождаването от такса,родителите или настойниците подават декларация/заявлениедо директора на ДГ"Райна Княгиня",придружена с документи,доказващи преференцията; 

Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от месецаследващ месеца на подаване на заявлението; 

Не се заплаща постоянната част от таксата по ал.1 т.1 в случаите,когато в ДГ се извършват ремонтни дейности за период по-дъллъг от 15 календални дни в рамките на 1 месец,при което се възпрепятства възможността на децата да посещават детската градина; 

В случаите,когато за цял календарен месец,детето няма да посещава ДГ,също се освобождава от заплащане на такса изцяло за съответния месец и след подаване на заявление от родителя/настойника  до директора на ДГ в срок от 5 (пет ) работни дни преди края на месеца,предшестващ месеца,през който детето ще отсъства.

Когато децата са повече от две от едно семейство и едновременно посещават детската градина , таксата  за  втоп.рото и всяко следващо дете се заплаща с  50 % намаление , след подаване на заявление от страна на родител/настойник.

   

     Не заплащат такса :

 • деца на родители единият или двамата, от които са загубили 71% и над 71% от работоспособността си;
 • деца сираци,децата на загинали при природни бедствия,производствени аварии и при изпълнение на служебния дълг;
 • деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • деца - тризнаци;

 

    (3)Необходими документи за ползване на преференциални такси:

 1. за две и повече деца в семейството, посещаващи детско заведение – сверени данни от удостоверенията за раждане на децата;
 2. експертно решение от ТЕЛК за дете или родител/и със степен на инвалидност;
 3. удостоверение за раждане на детето при неизвестен родител;
 4. копие от смъртен акт при починал родител;
 5. удостоверение при родител редовен студент – държавна поръчка.