Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Документи

images

Прикачени документи

Правилник за дейността
Закон за предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
Конвенция за правата на детето
Закрила на детето
Държавна агенция за закрила на детето
Заповед за забрани в ДГ
етичен кодекс
Образователните услуги,които детската градина извършва
Актуализация на Правилник за дейността на детска градина.pdf
Мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието.pdf
ПРОГРАМА С МЕРКИ за УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.pdf
МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ при КОВИД 19.pdf
СТРАТЕГИЯ 20-24.doc
Програма за приобщаващо образование и подкрепа за личностно развитие.pdf
Програма за предоставянена равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи.pdf
Програма за превенция на напускане на децата от ДГ.pdf
План за превенция и закрила на деца.pdf
Годишен план 2021-2022г..pdf
План БДП 2021-2022г..pdf
План за дейностите по БДП.pdf