Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Документи

images

Прикачени документи

Правилник за дейността
Закон за предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
Конвенция за правата на детето
Закрила на детето
Държавна агенция за закрила на детето
Заповед за забрани в ДГ
етичен кодекс
Образователните услуги,които детската градина извършва
Актуализация на Правилник за дейността на детска градина.pdf
Мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието.pdf
ПРОГРАМА С МЕРКИ за УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.pdf
МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ при КОВИД 19.pdf
СТРАТЕГИЯ 20-24.doc
Програма за приобщаващо образование и подкрепа за личностно развитие.pdf
Програма за предоставянена равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи.pdf
Програма за превенция на напускане на децата от ДГ.pdf
План за превенция и закрила на деца.pdf
Годишен план 2021-2022г..pdf
План БДП 2021-2022г..pdf
План за дейностите по БДП.pdf
План за работа с родители2022-2023.pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ2022-2023.pdf
План за празници и развлечения2022-2023.pdf
План за контролната дейност на директора2022-2023.pdf
План за превенция и закрила на деца 2022-2023.pdf
Програма за приобщаващо образование 2022-2023г..pdf
Годишен план за дейността на ДГ2022-2023.pdf
План за работата на педагогическия съвет2022-2023.pdf
Заповед за забрани_18020558422_4.docx
Заповед за забрани_18020558422_4.docx
Заповед Забрана.pdf
годишен план за дейността на ДГ.pdf
ПЛАН за празници и развлечения.pdf
ПЛАН за дейността на комисията по БДП през учебната 20232024 г..pdf
План за квалификационна дейност 2023 - 2024Г..pdf
ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСк от НАСИЛИЕ ЗА УЧЕБНАТА 20232024г..pdf
ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 20232024г..pdf
Програма приобщаващо.pdf
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНА 20232024 ГОДИНА.pdf
ПЛАН за дейността на комисията по БДП.pdf
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НАД ДОС.pdf
ВЪТР. ПРАВИЛА ДЕЙНОСТИ НАД ДОС.pdf