Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Мисия, визия и приоритети

 

МИСИЯ на  ДГ”Райна Княгиня”гр.Стамболийски е: 

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
 • да постави основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност.
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

 

ВИЗИЯ

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.                               
 • Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си
 • Педагогически компетентно сътрудничество с родителите

 

ЦЕЛИ

 • Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес чрез ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всяко дете .
 • Повишаване на квалификацията, обогатяване на компетентностите за  изпълняваната работа и за кариерно развитие на  педагогическите специалисти.
 • Модерна и съвременна материална и технологична обезпеченост на образователния  процес. 

 

ПРИОРИТЕТИ

 • Здравето – грижа за здравословния начин на живот на децата и за тяхната сигурност.
 • Образованието придобиване на общи и специфични знания и умения по 7 образователни направления : Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, които осигуряват на децата сериозна образователна подготовка за успешен старт в училище.
 • Възпитанието – в духа и принципите на нравственост и родолюбие, на европейските и на общочовешките ценности – гаранция за здрави личностни морални качества и достойна гражданска позиция, необходими на демократичното общество в съвременния свят за активно посрещане на новите предизвикателства и за успешната социална реализация.
 • Творчеството – провокиране на самостоятелно мислене, оригинални идеи и творчески подход, отключване на въображението и фантазията, откриване и развиване на дарбите у всяко дете, докосване до света на изкуствата, предоставяне на възможности за занимания по интереси и за творчески изяви на децата, което им носи забавление и радост, удовлетвореност и самочувствие, изгражда ги като пълноценни и духовно богати личности.