Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Обществен съвет

 

ЦЕЛ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

Обществените съвети са създадени със Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Устройството и дейността им са конкретизирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. 

Цел на Обществения съвет 

Целта на Обществения съвет е създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. (чл. 265, ал. 1 и 2 от ЗПУО и чл. 2 от ПСУДОСДГУ). 

Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище (чл. 3 от ПСУДОСДГУ)  

Дейност на обществения съвет и организация на работа 

Съгласно чл. 268 от ЗПУО и чл. 16 от ПСУДОСДГУ: 

Общественият съвет в детската градина: 

 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет , които получават средства от държавния бюджет;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;
 6. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 7. Съгласува избора от учителите за познавателните книжки за подготвителните групи – ПГ5,ПГ6годишни, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата;
 8. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 9. Дава становище по приема на децата;
 10. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на детската градина;
 11. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските детски градини и училища;
 12. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 13. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.  

Чл. 17 и сл. от ПСУДОСДГУ: 

Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

 1. Поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;
 2. Публикува на интернет страницата на детската градина или училището;
 3. Представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина. 

Общественият съвет се представлява от Председател. 

Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието, експерти. 

Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина  на място, определено от директора. 

Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина , определено от директора. 

Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка. 

Пълната правна регламентация за дейността и работата на Обществения съвет е уредена в ЗПУО и ПСУДОСДГУ.